Wniosek o udzielenie pożyczki

Jeśli nie chcesz wypełniać wniosku samodzielnie skorzystaj z formularza kontaktowego a nasz doradca oddzwoni do Ciebie.
Prosimy wypełnić wszystkie pola, w przeciwnym wypadku wniosek nie będzie rozpatrywany

Wnioskowana kwota:
1 DANE OSOBOWE
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Wykształcenie:
Stan cywilny:
Seria i numer dowodu osobistego:
Organ wydający dowód osobisty:
Data wydania dowodu osobistego:
Termin ważności dowodu osobistego:
Drugi dokument tożsamości:
Numer drugiego dokumentu tożsamości:
2 DANE ADRESOWE:
Adres zameldowania:
Adres korespondencyjny:
Typ lokalu mieszkalnego: mieszkanie dom
Status własności lokalu:
Staż mieszkaniowy w podanym lokalu:
3.DANE KONTAKTOWE:
Telefon domowy stacjonarny:
Telefon komórkowy:
Email:
Kwota miesięcznych rat:
w jakich bankach posiada zobowiązania:
w jakich instytucjach pozabankowych posiada zobowiązania:
4.POZOSTAŁE DANE
Liczna osób na utrzymaniu (bez dochodów):
Samochód: tak nie
Nazwa Banku, w którym prowadzony jest Rachunek ROR:
Staż bankowy:
5 DOCHODY I ŹRÓDŁA DOCHODÓW
Źródło dochodów:
Od kiedy (data):
Dochód netto( średnia z ostatnich 6-ciu miesięcy):

Jeśli umowa o pracę, zlecenie, dzieło to:
Jeśli działalność gospodarcza to :

Podaj swój komentarz:


Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku, w tym dane dotyczące moich dochodów i zatrudnienia są zgodne ze stanem faktycznym.

Informacja o administratorze danych (rozwiń)
LUSH - TWOJE KREDYTY z siedzibą w Łodzi (90-418) przy Al. Kościuszki 1 lok. 15, na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez TWOJE KREDYTY w celu podjęcia przez Banki i Instytucje Pozabankowe niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banków i Instytucji Pozabankowych. Dane osobowe mogą być przekazane przez TWOJE KREDYTY wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.

Zgoda na sprawdzenie BIK ( rozwiń)
Upoważniam Bank na podstawie art. 24 ust. 1, art. 22 ust. 3 pkt 2 i art. 64 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), zwanej dalej „u.i.g.”, do: a) wystąpienia przez Bank do biur informacji gospodarczej, o których mowa w u.i.g., z wnioskiem o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz dotyczących posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem, w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 u.i.g., oraz b) wystąpienia przez Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17a („BIK SA”) na wniosek Banku do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz dotyczących posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem, na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 2 u.i.g. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale warunkuje rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu.
Wypełnij wszystkie pola formularza!